Výměna zdrojů tepla pro domácnosti

Ještě donedávna se výměna zdrojů tepla pro vytápění domácností týkala především těch zdrojů, kterým končila životnost, a bylo nutné je nahradit zdrojem novým. V posledních létech se díky kotlíkovým dotacím začaly více měnit i kotle na pevná paliva nižších emisních tříd, jejichž „fyzická“ životnost sice nebyla u konce, ale ke konci se blížila „morální“ životnost.

Výtah z článku, který vyjde v časopise Energie 21 č. 4/2022.

Podle původního znění zákona o ochraně ovzduší měl být ukončen provoz již emisně nevyhovujících kotlů nejpozději 1. září 2022. Podle novely zákona o ochraně ovzduší se však zákaz provozu nadále týká pouze kotlů na pevná paliva nižších emisních tříd než 3, které nejsou určeny pro vytápění domácností. Pro kotle vytápějící domácnosti je zákaz provozu odložen na 1. září 2024.

Již v průběhu roku 2021 však bylo jasné, že ceny plynu i elektřiny pro koncové uživatele narostou v roce 2022 několikanásobně. To se na podzim 2021 projevilo i zvýšeným zájmem o tepelná čerpadla a kotle na biomasu jako náhrady za starší plynové kotle.

Kromě toho plán Evropské komise REPowerEU počítá s náhradou 30 miliónů plynových kotlů v evropských domácnostech tepelnými čerpadly (TČ). Současně s cenou plynu však rostou také burzovní ceny elektrické energie, která je pro provoz TČ nezbytná. Je proto logické, že v současnosti je větší zájem o vytápění domácností zdroji na biomasu. To je ovšem ministerstvem životního prostředí  přijímáno s rozpaky, jsou obavy, že zvýšením počtu kotlů na biomasu se navýší lokální emise prachových částic (TZL) a benzo(a)pyrenu (B(a)P).

Proto je důležité výměnu zdrojů tepla pro vytápění domácností posuzovat v souvislostech. Na výměnu tak pohlížíme ze tří základních hledisek: sociální souvislosti, technické parametry a environmentální situace.

– Sociální souvislosti: Sociální hledisko zohledňuje cenovou dostupnost zvoleného nového zdroje tepla, ale v současnosti především provozní náklady na vytápění.

– Technické parametry: Moderní zdroje tepla potřebují moderní otopnou soustavu. U kotlů na palivové dřevo je ve většině případů nutné nainstalovat akumulační nádrž, u vytápění peletami je nutné zajistit dostatečně velký suchý sklad. U tepelných čerpadel je optimální napojení na nízkoteplotní otopnou soustavu, což je při výměně kotle spojeno s rekonstrukcí soustavy.

– Environmentální situace: Složitá ekonomická situace bude bezesporu také znamenat, že provozovatelům nových zdrojů tepla půjde především „o přežití“ a až poté o životní prostředí.

Přes tyto okolnosti je zřejmé, že v důsledku výměny zdrojů se sníží všechny významné emise, což dokazuje i modelový případ:

Vývoj ukazuje, že ročně ukončí životnost přibližně 15 tisíc kotlů na uhlí, 25 tisíc kotlů na dřevo a více než 80 tisíc plynových kotlů. Předpokládejme, že kotle na pevná paliva budou nahrazeny novými kotli na biomasu a z 80 tisíc „dosluhujících“ plynových kotlů jich bude nahrazena vytápěním biomasou polovina (tedy 40 tisíc). Zbylých 40 tisíc plynových kotlů bude opět nahrazeno modernějšími plynovými kotli (především v bytových domech).

Výpočet na základě známých parametrů v tomto případě dokazuje, že náhradou 40 tisíc dosluhujících plynových kotlů kotli na biomasu by k nedošlo navýšení emisí TZL a B(a)P, ale naopak k jejich snížení, neboť současně se starými plynovými kotli bude z provozu ročně vyřazeno i 40 tisíc starých kotlů na pevná paliva. To je lokální pohled, tedy snížení místních emisí škodlivin. Z globálního pohledu však nastane i výrazné snížení emisí CO2.

Závěr je, že optimálním řešením pro vytápění domácnosti bude možnost volby zdroje tepla podle aktuální situace s cenami energií. Tedy mít k dispozici co nejvíce zdrojů. Budoucnost má hlavně kombinace TČ s kotli na biomasu, optimálně propojená inteligentní regulací, která bude využívat daný zdroj tepla v okamžiku, kdy jsou pro jeho provoz optimální podmínky. Toto řešení je ideální i z pohledu dostupnosti zdrojů tepla a energonosičů.*

(Ing. Zdeněk Lyčka)

Obrázky:

Součástí hybridního peletového kotle Benekov je tepelné čerpadlo vzduch–voda. Foto archiv/Benekov

Náklady na vytápění a přípravu teplé vody podle cen z července 2022. Zdroj: Tzb-info.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *