Společně v zájmu obnovitelných zdrojů energie

Obnovitelné zdroje energie (OZE) se staly významnou součástí našeho i globálního energetického mixu. V současnosti jsou ještě dotovány, ale brzy budou moci konkurovat fosilním zdrojům i bez podpory. Aby se tak stalo co nejdříve, musí výrobci a uživatelé OZE společně prosazovat své zájmy. K tomu slouží asociace, sdružení a svazy.

Redakce Energie 21 nabídla svazům, asociacím a sdružením z oblasti OZE v ČR (nekomerční) prezentaci. Pořadí prezentací nikterak neodráží význam organizací.

 

Česká společnost pro větrnou energii

Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) je profesní organizace fyzických a právnických osob, které pracují v oboru využívání větrné energie nebo mají k tomuto oboru zájmový vztah. Cílem společnosti je podpora využívání energie větru, zejména na území ČR, na základě nejnovějších vědeckých, technických a ekonomických poznatků v souladu se zájmy občanské společnosti.

Větrná energetika se v Evropě i ve světě stala jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících energetických oborů (v EU bylo loni nově instalováno přes 9600 MW výkonu VtE), zato v ČR doslova skomírá s loňským přírůstkem na úrovni pouhých 2 MW. Přitom větru je i u nás dostatek, projekty existují, ale politická podpora chybí. ČSVE již mnohokrát ve svých mediálních výstupech dokázala uvést na pravou míru mýty, které jsou u nás o VtE zažity, velká část veřejnosti vnímá tento obor pozitivně, ale politici to neberou na vědomí.

ČSVE se tento stav snaží tento stav pozitivně ovlivnit. Kromě jednání s politiky a státní správou tak činí například formou přednášek s tematikou obnovitelných zdrojů energie s akcentem na větrnou energii, zaměřených především na mladou generaci, pořádáním a účast na propagačních akcích pro širokou veřejnost, vydáváním elektronických a tištěných informačních materiálů a internetových stránek (www.csve.cz).

Kontakt: Česká společnost pro větrnou energii, Novotného lávka 200/5, 110 00  Praha – Staré Město, tel.: 544 526 751, 605 464 710, e-mail: sekretariat@csve.cz, web: www.csve.cz.

 

Česká fotovoltaická průmyslová asociace

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) byla založena v roce 2009 jako dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení. V současnosti sdružuje více než 160 členů – provozovatelů solárních elektráren, instalačních firem, výrobců komponent a zařízení i vývojových pracovišť.

Posláním asociace je prosazování transparentních podmínek pro dlouhodobý rozvoj sektoru solární energetiky v České republice tak, aby stabilně vytvářel pracovní místa zejména v regionech a solární elektřina byla cenově dostupná pro koncové zákazníky.

CZEPHO podporuje rozvoj nové energetické éry založené na decentralizované výrobě, tedy stovkách tisíc malých výroben elektřiny, které zvýší energetickou soběstačnost a bezpečnost rodin, obcí a měst. CZEPHO chce pro tento záměr získat politickou a společenskou podporu a iniciovat rozvoj OZE do úrovně významného průmyslového sektoru. Dlouhodobým úkolem je potom výchova celé nové generace energetiků.

Přesto, že se fotovoltaika bez finanční podpory následujících pět až osm let neobejde, v dohledné perspektivě  bude elektřina z fotovotaických zdrojů levnější než ze zdrojů tradičních. Investice do OZE, včetně fotovoltaiky, se proto v České republice vyplatí. Cílem CZEPHO je v praktické rovině odstraňování bariér (legislativních, politických, ekonomických), které tomuto rozvoji brání.

Kontakt: Česká fotovoltaická průmyslová asociace, 105 00 Drtinova 10, Praha 5, Ing. Zuzana Musilová, tel.: 775 867 405, e-mail: sekretariat@czepho.cz, web: www.czepho.cz.

 

CZ Biom – České sdružení pro biomasu

CZ Biom – České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková profesní organizace, jež sdružuje specialisty, podnikatele a další subjekty z oblasti využívání biomasy. Má šest odborných sekcí: Biopaliva v dopravě, Bioodpady a kompostárenství, Bioplyn, Teplo a elektřina, Pevná biopaliva a Zemědělství a lesnictví. Náplní je podpora rozvoje a propagace využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v ČR.

CZ Biom svou činností navazuje na evropskou asociaci pro biomasu AEBIOM. Současně je členem Evropské sítě kompostáren ECN, která sdružuje odborníky nakládající s biologicky rozložitelnými odpady v celé Evropě a Světové asociace pro biomasu WBA.

Pro veřejnost sdružení poskytuje rady a informace z oblasti biomasy a biodpadů. Společně s experty z univerzit i firem zpracovává odborné studie, posudky, strategie i analýzy. Organizuje semináře a konference, podílí se na vědeckých a výzkumných projektech, které přinášejí nové poznatky v oblasti moderní energetiky a prosperující ekonomiky.

Pro své členy sleduje trh i legislativu v oblasti biomasy, komunikuje se státní správou, koordinuje odborné členské sekce, pomáhá při získávání a tvorbě národních a evropských projektů a grantů, poskytuj pomoc s propagací a publikační činností.

Kontakt: CZ Biom, U čtyř domů 1201/3, 140 00 Praha 4, telefon: 241 730 326, 604 856 036, e-mail: sekretariat@biom.cz, web: www.biom.cz, www.czbiom.cz.

 

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů (SPVEZ) obhajuje oprávněné zájmy podnikatelů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Postupně se vyprofiloval především jako zájmová organizace podnikatelů v oblasti malých vodních elektráren ( výkon do 10 MW) a v menší míře i ostatních obnovitelných energetických zdrojů. V současné době má 374 členů. Posléze byl vytvořen vzdělávací institut Svazu, který má akreditaci MŠM ČR k pořádání rekvalifikačních kurzů a k vydávání osvědčení na  provozování malých energetických zdrojů, nezbytné k získání státní licence.

Svaz se v minulých letech aktivně podílel na změně vládních návrhů energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích, neboť jsou v mnoha případech pro členy nepřijatelné a v mnohém zcela likvidující. Od této doby se datuje i počátek spolupráce s ostatními asociacemi obnovitelných zdrojů, neboť jen společná práce má naději na úspěch ve prospěch rozšiřování OZE v České republice.

V rámci ČR lze postavit ještě dalších 100 MW instalovaného výkonu v malých vodách. Systémem administrativních bariér ze strany státu a státních podniků Povodí se však nyní nepostaví téměř nic. V dalším období SPVZ čeká řešení podmínek stanovení minimálních zůstatkových průtoků, který mají být stanoveny nařízením vlády a také práce na zatím neexistujících prováděcích vyhláškách k novým zákonům.

Kontakt: Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, tel.: 244 467 062, fax: 244 463 687, web: www.spvez.cz

 

Česká geotermální asociace

Česká geotermální asociace (ČGTA) je dobrovolnou organizací fyzických a právnických osob v oboru využívání geotermální energie a dalších zájemců. K úkolům ČGTA patří  osvěta, výchova a vzdělávání v oblasti využívání geotermální energie , zvyšování odborné úrovně svých členů, podpora realizace projektů využití geotermální energie, podpora rozvoje oboru, zastupování zájmů oboru při tvorbě a úpravách legislativy a při jednáních se státními orgány, pomoc při výběru lokalit vhodných pro využití geotermální energie.

Geotermální obor se dělí na dvě části: Tepelná čerpadla a geotermální energie. V oblasti využití tepelných čerpadel je vzhledem k růstu cen tepla z klasických zdrojů možno pozorovat stálý rozvoj a meziroční nárůst počtu instalovaných tepelných čerpadel. V oblasti využití geotermální energie zatím u nás není realizováno žádné zařízení. Jejich výstavba je totiž komplikovaná a drahá.

V  roce 2012 mezi hlavní aktivity ČGTA patří činnost v oblasti legislativy (zpracování stanovisek k prováděcím předpisům k zákonu o podporovaných zdrojích, cenovým rozhodnutím apod.) a spolupráce s ostatními asociacemi obnovitelných zdrojů na založení společné zastřešující organizace Komory obnovitelných zdrojů energie.

Kontakt: Česká geotermální asociace, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, e-mail: horak@geoterm.cz, web: www.cgta.eu.

 

Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociaci (CzBA) byla založena v roce 2007 jako národní technologická platforma pro výrobu a využití bioplynu. V současnosti má více než 60 členů z oblasti výzkumu, poradenské a projekční firmy, provozovatelů BPS, výrobců a dodavatelů technologií, neziskových organizací projektových pracovníků. Od roku 2009 je součástí Evropské bioplynové asociaci (EBA). CzBA je zapojena i do dvou mezinárodních projektů:  GasHighWay na propagaci a zvýšení povědomí o využití zemního plynu a biometanu v dopravě a BiogasIN na podporu udržitelné produkce bioplynu v Evropě.

Mezi důležité aktivity v posledních měsících patří účast na legislativním procesu a cenotvorbě, vyjednávání s veřejnoprávními subjekty, asociacemi a dalšími organizacemi (např. ERÚ ČR, HK ČR, AK ČR, ČPS, CZ Biom, apod.).  

Základní strategické cíle CzBA: Sdružit odborníky a společnosti v oblasti bioplynu, využít odborný a poradenský potenciál, ustavit technologickou platformu na úrovni ČR i v rámci EU, vytvořit metodiky, vzory a sjednotit normy pro produkci bioplynu, být součástí legislativních a správních procesů, školit pracovníky bioplynových stanic, zaměstnance veřejné správy a další zájemce, působit osvětově, vytvořit zázemí pro služby výrobcům a uživatelům bioplynu a BPS a navázat národní i mezinárodní spolupráci pro vzájemnou výměnu know-how a společné projekty.

Kontakt: Česká bioplynová asociace, Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice, Ing. Jan Jareš, tel.: 602 563 348, jan.jares@czba.cz, e-mail: info@czba.cz, web: www.czba.cz.

 

Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE)

Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje subjekty, jejichž zájmem je využívání sluneční energie. Od roku 1990 samostatnou národní sekcí Mezinárodní společnosti pro sluneční energii (ISES) a sdružuje odborníky z ČR i SR. Současně je kontaktním a koordinačním centrem pro individuální profesionální i amatérské zájemce a organizace aktivní v oblasti OZE, pramenících ze slunečního záření.

ČSSE poskytuje svým členům a širší veřejnosti věrohodné informace v českém a slovenském jazyce o tuzemském a světovém dění v oblasti efektivního využívání sluneční energie. Hlavní aktivity ČSSE: Pořádání kurzů, organizace odborných konferencí, pořádání seminářů v rámci oborových veletrhů, publikační a recenzní činnost, oponentní a připomínková činnost při tvorbě legislativy, spolupráce na tvorbě a překladu evropských norem, spolupráce na tvorbě certifikačních a akreditačních postupů, předávání informací ze zahraničních výzkumných aktivit, konferencí a akcí řadovým členům ČSSE.

Ve spolupráci s TZB-Info.cz je ČSSE garantem rubriky Solární kolektory na webu www.solar-info.cz, který je fórem pro projektanty solárních zařízení i pro investory.

Kontakt: Československá společnost pro sluneční energii, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. web: www.solarnispolecnost.cz

 

Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí (STP) je dobrovolná odborná organizace s působností v ČR i v zahraničí od roku 1990. Sdružuje asi 1400 konstruktérů, projektantů, dodavatelů a provozovatelů zařízení techniky prostředí budov. Obnovitelnými zdroji se zabývá sekce Alternativní zdroje energie. STP je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností a členem mezinárodních organizací REHVA a ASHRAE.

Svým členům poskytuje začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů, pozvánky na akce podle vybraných oborů zájmu člena, slevu vložného na odborných akcích a kurzech. Odborná sekce Alternativní zdroje energie pokrývá využití sluneční energie (solární soustavy), využití energie prostředí (tepelná čerpadla), energetické využití biomasy, vše v návaznosti na techniku prostředí budov. Činnost sekce je zaměřena na pořádání kurzů, seminářů, konferencí a školení, publikační činnost.

Kontakt: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, web: www.stpcr.cz

 

Sdružení pro výrobu bionafty

Sdružení pro výrobu bionafty ve (SVB) bylo založeno v roce 1990 ve VÚZT Praha – Řepy. Od té doby se mu daří zajišťovat aktivity v oblasti podpory zpracování řepky, případně dalších olejnin nebo vhodné biomas na biopaliva. SVB zajišťuje:

– aktivity v oblasti podpory komplexního zpracování řepky, příp. dalších olejnin, použitých rostlinných olejů a tuků na technické produkty a krmné komponenty,
– prosazování stanovených dílčích cílů, spoluvytváření technických a iniciování ekonomických a legislativních podmínek, nejen ve sféře výrobní a zpracovatelské, ale i ve sféře užití produkce,
– propagaci, informační služby, poradenství, zprostředkovatelské a koordinační činnosti, zabezpečování základní odborné mezinárodní spolupráce,
– zabezpečování odborné gesce vůči centrálním orgánům státní správy a spolupráce se zainteresovanými zájmovými společenstvy.

Kontakt: Sdružení pro výrobu bionafty, Drnovská 507, 161 01 Praha 6 – Ruzyně, Ing. Petr Jevič, CSc. (předseda), tel.: 233022302, e-mail: petr.jevic@vuzt.cz, web: www.svbio.cz

 

 

Klastr Česká peleta

Klastr Česká peleta byl založen v roce 2010 jako zájmové sdružení právnických osob podnikajících ve výrobě a zpracování biomasy, tvarových biopaliv, energetických systémů a zdrojů, v distribuci paliv a obchodu.

Klastr se zaměřuje na inovace a zvýšení růstu a konkurenceschopnosti členů, včetně posilování oboru využívání biomasy pro vytápění. Postupně zvyšuje frekvenci informací o tvarových biopalivech i kotlích na biomasu na českém trhu, posiluje vnější komunikaci členů a prezentuje české výrobce na zahraničních trzích. Nezapomíná ani na rozvoj domácího trhu s ekopalivy – především s peletami a briketami, včetně podpory prodeje kotlů, sjednocení norem, certifikací a souvisejících služeb. Chce dlouhodobě sjednocovat všechny přední výrobce pelet, dřevěných briket i kotlů a nastavit jednotné podmínky trhu s biomasou.

Mimo propagační a marketingové aktivity se Klastr zabývá projekty vědy a výzkumu. V tomto odvětví spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a dalšími výzkumnými institucemi na společném projektu, jehož výstupem bude metodika bezpečné aplikace popele ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. V roce 2012 Klastr chystá další projekt průmyslového výzkumu s některými výrobci kotlů a Výzkumným energetickým centrem při VŠB v Ostravě.

Kontakt: Klastr Česká peleta, Ruská 294, 252 29 Dobřichovice, Ing. Vladimír Stupavský (předseda), tel.: 724 611 316, e-mail: predseda@ceska-peleta.cz, web: www.ceska-peleta.cz

 

Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů

Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO) je nevládní dobrovolnou organizací založenou v roce 1998. Sdružuje především organizace (právnické i fyzické osoby), které se zabývají nebo chtějí zabývat energetickým využíváním odpadů. Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) nahrazují energii produkovanou konvenčními teplárnami využívajícími fosilní paliva. Tak jsou ušetřeny primární přírodní zdroje. Moderní zařízení na energetické využívání odpadu také přispívají ke snížení emisí CO2 a k ochraně ovzduší, neboť jsou jedním z nejčistších zdrojů energie.

Činnost sdružení je zaměřena na oblast legislativy, exekutivy i výkonu státní správy. Posláním Sdružení je rovněž prosazování společných zájmů svých členů při uplatňování nových technologií v oblasti ochrany životního prostředí.

STEO je členem mezinárodní konfederace CEWEP (www.cewep.eu), která zastupuje 340 zařízení na energetické využití odpadů v 16 zemích s celkovou roční kapacitou 47 milionů tun odpadů. Členové sdružení CEWEP jsou zavázáni k dodržování vysokých environmentálních standardů spočívajících v minimalizaci emisí a ve výrobě energie z jinak nevyužitelných materiálů.

Kontakt: STEO, Jevanská 12, 100 31 Praha 10, tel.: 274 784 447, fax: 274 775 869, e-mail: info@steo.cz, web: www.steo.cz

 

Teplárenské sdružení ČR

Teplárenské sdružení České republiky (TS ČR) je zájmové sdružení právnických osob podnikajících v teplárenství. Bylo založeno v roce 1991 a dnes sdružuje 90 členů (teplárny, elektrárny, závodní energetiky a městská tepelná hospodářství atp.). Patří k nim nejen výrobci a distributoři tepla, technologií pro teplárenství, ale také vysoké školy a projektové organizace, jejichž činnost souvisí s výrobou nebo dodávkami tepla pro soustavy zásobování teplem.

Členové TS ČR dodávají teplo a teplou vodu více než 1,2 milionu domácností, podnikatelské i veřejné sféře včetně škol, úřadů nebo nemocnic. Existence jejich tepelných soustav je základní podmínkou nasazení účinné ekologické kombinované výroby elektřiny a tepla, která přináší až třetinové úspory paliv. Stejným podílem snižuje i ekologickou zátěž při výrobě tepla a elektřiny. Nejen díky těmto úsporám hraje teplárenství nezastupitelnou roli při zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti ČR. Umožňuje využít široké spektrum primárních energetických zdrojů včetně tuzemských paliv a zejména místní obnovitelné a druhotné zdroje energie. Teplárenství a jeho soustavy mají rovněž velký přínos pro ochranu životního prostředí a přispívají k omezování imisní zátěže v městských aglomeracích.

Kontakt: Teplárenské sdružení ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice, 

tel.: 724 293 051, e-mail: tscr@tscr.cz, web: www.tscr.cz; www.kombinovana-vyroba.cz

 

 

Česká rada pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy (Rada) integruje společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl. Rada podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány, provozovány a demolovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života.
Konkrétně tak činí skrze vzdělávání profesionálů a veřejnosti, skrze inspiraci zákonodárců a státní správy, skrze akcentování transparentnosti a podporou obchodních příležitostí pro firmy, které nabízí šetrná stavební řešení.

Vizí Rady je, že šetrné budovy se v České republice stanou standardem. Pro naplnění své vize podniká Rada řadu aktivit. K nim patří například Green Building Club, pravidelné měsíční setkávání a diskuse oborových profesionálů.  K významným akcím patří také konference Šetrné budovy, největší oborová akce v ČR, která se koná jednou ročně.
Rada se zapojuje do činnosti Světové rady pro šetrné budovy(World Green Building Council) a aktivně spolupracuje v síti evropských rad pro šetrné budovy (
European GBC Network).

Kontakt: Česká rada pro šetrné budovy, Drtinova 10, 150 00 Praha 5, tel.: 774 457 901, e-mail: jitka.rendlova@czgbc.org, web: www.czgbc.org

 

Iniciativa asociací pro obnovitelné zdroje

Společná iniciativa asociací pro obnovitelné zdroje energie (OZE) vznikla v roce 2011 na základě vzájemné spolupráce tuzemských asociací. V současné době se připravuje institucionalizace této spolupráce do formy sdružení (Komora OZE). Členy iniciativy OZE jsou Česká společnost pro větrnou energii, Česká fotovoltaická průmyslová asociace, České sdružení pro biomasu – CZ Biom, Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů a Česká geotermální asociace.

Vznik iniciativy asociací OZE byl vyvolán potřebou jednotného vystupování všech obnovitelných zdrojů v době, kdy byl další rozvoj těchto zdrojů ohrožen návrhy nové legislativy. V minulém roce se proto iniciativa asociací OZE zaměřila na prosazování úprav vládních návrhů novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie.

V letošním roce je hlavním úkolem transformace do společné organizace – Komory obnovitelných zdrojů energie. Hlavní cíle Komory OZE:

– podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a trvalého zvyšování jejich podílu na spotřebě energií v ČR,

– sjednocování a obhajování zájmů členů sdružení, společné vystupování vůči orgánům veřejné moci, připomínkování právních předpisů a připravovaných legislativních opatření (v letošním roce například prováděcí předpisy k zákonu o podporovaných zdrojích, cenová rozhodnutí ERÚ), prosazování legislativních opatření v oblasti týkající se využití energií,

– šíření odborných informací a osvěty o využívání obnovitelných zdrojů energie.

Kontakt: Kontakty na iniciativu (připravované sdružení) jsou shodné s kontakty členských asociací (viz výše). Adresa webových stránek je www.oze-asociace.cz.

 

Připravil Jiří Trnavský (Zdroje: Organizace)

 

Celý článek vyšel v čísle 2/12 časopisu Energie 21.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *