Poloha bytu a dodávka teplej vody

V súčasnosti sa pri meraní a rozpočítavaní nákladov za odber teplej vody zohľadňuje len odobraté množstvo teplej vody a nie teplota dodanej vody. Z tohto dôvodu vznikajú pri rozpočítavaní nákladov na teplú vodu značné rozdiely. Článok opisuje náklady jednotlivých domácností v bytovom dome za spotrebovanú teplú vodu v závislosti od teploty a spokojnosť obyvateľov s teplou vodou v závislosti od polohy domácnosti v dome.

Domácnosti, ktoré sú vzdialenejšie od zdroja tepla, majú na výtoku chladnejšiu vodu, a preto musia na dosiahnutie požadovanej teploty minúť pri zmiešavaní viac teplej vody ako domácnosti, ktoré majú na výtoku vyššie teploty, čo sa nepriaznivo odzrkadlí na ich nákladoch. Článok porovnáva dva bytové domy rovnakej stavebnej sústavy a teploty teplej vody namerané na výtoku v  jednotlivých stúpacích potrubiach a podlažiach. Opisuje náklady jednotlivých domácností za spotrebovanú teplú vodu v závislosti od teploty. Okrem meraní bol realizovaný aj dotazníkový prieskum  ohľadom subjektívneho  hodnotenia kvality teplej vody v závislosti od polohy domácnosti v bytovom dome. Poloha bytu v bytovom dome má značný vplyv na kvalitu teplej vody. Teplota teplej vody  v bytoch v najvyšších poschodiach vo vzdialenejších stúpacích potrubiach od OST bola na výtoku nižšia ako v nižších poschodiach a bližších stúpacích potrubiach. Tento nepomer sa nepriaznivo zobrazil aj v nákladoch za teplú vodu, ktorú musia tieto domácnosti zaplatiť, pretože minú na dosiahnutie tej istej konečnej  teploty v odbernom mieste viac teplej vody. Subjektívne hodnotenie kvality teplej vody rovnako ukázalo, že najspokojnejší sú dodávkou teplej vody tí, ktorých domácnosť je čo najbližšie k bytovej OST. Pri veľkých bytových domoch je problém dosiahnuť rovnomernú dodávku teplej vody do všetkých domácností. Pre optimálne  zabezpečenie rovnakej kvality teplej vody v bytoch je nevyhnutné inštalovať reguláciu distribučného systému teplej vody, ktorá zabezpečí požadovaný prietok a tlak vody dodaný do jednotlivých stúpacích potrubí. Rovnako dôležité je zabezpečiť nepretržitý chod cirkulačného čerpadla. Pre udržanie  požadovanej teploty teplej vody v potrubí je nevyhnutné potrubia  dostatočne a kvalitne tepelne izolovať.*

Celý článek vyšel v časopisu Energie 21 č. 5/2014

Autoři: Ing. Zuzana Krippelová, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, katedra TZB

Obrázky:

Predmetom meraní boli dva rovnaké samostatne stojace bytové domy v Bratislave (na snímke bytový dom č. 2)  

Schéma rozvodov teplej vody v  bytových domoch sústavy BANKS-S (OST – odovzdávacia stanica tepla)

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *