Limity pro umístění větrných elektráren

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) přestavilo na podzim roku 2018 metodický návod „Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny“. Jak již název návodu napovídá, obsahuje i limity, které je třeba respektovat při výstavbě nových větrných elektráren.

Výtah z článku, který vyjde v časopise Energie 21 č. 1/2019.

Východiskem zpracování metodického návodu byl úkol čl. 176 Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 – Navrhnout podmínky a zpracovat odborný podklad pro vymezování lokalit vhodných pro  využití obnovitelných zdrojů energie při zohlednění územních podmínek pro zachování přírodních a kulturních hodnot a charakteru krajiny. Návrh úkolu byl formulován v reakci na usnesení NSS, kterými byly zrušeny části Zásad územního rozvoje ve třech krajích v letech 2011–2012 (Ústeckem, Karlovarském a Moravskoslezském) z důvodu nedostatečného odůvodnění vymezení ploch/regulace umísťování záměrů větrných elektráren na území krajů.

Na základě meziresortního jednání byl úkol zúžen na vymezení limitů ochrany přírody a krajiny pro umístění větrných (VTE) a fotovoltaických elektráren (FVE), jelikož další druhy obnovitelných zdrojů energie (OZE) nejsou takového rozsahu či v současnosti nevyvolávají takové konflikty v území. Proto byl v gesci MŽP aktualizován metodický návod Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny z roku 2009, původně zpracovaný prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc. a doc. Ing. arch. Ivanem Vorlem, CSc., za účelem vyhodnocení vlivu VTE a FVE na hodnoty krajinného rázu, podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Základní podmínkou hodnocení daného území je znalost zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, které se do značné míry překrývají či doplňují s ochranou hodnot krajinného rázu podle zákona č. 114/1992 Sb., a které mohou být stavbami VTE v území ovlivněny.

Základní přehled územních limitů slouží jako podklad pro postupy orgánů životního prostředí, je však využitelný i pro orgány územního plánování. Vyhodnocení území podle tohoto postupu lze využít při zpracování koncepčních krajinně a územně plánovacích dokumentů krajů či obcí.

Metodika pracuje se členěním území na tři kategorie z hlediska možnosti výstavby VTE, a to na území nevhodná (červená zóna), spíše nevhodná (žlutá zóna) a obecně pro výstavbu VTE vhodná (zelená zóna). Návrh zařazení dotčených chráněných zájmů do jednotlivých zón, resp. jejich vymezení v jednotlivých zónách, vychází ze zákonného režimu ochrany a z potenciálního ovlivnění daného chráněného zájmu výstavbou a provozem VTE.

Preventivní hodnocení podle této metodiky nemůže nahradit vlastní zákonné postupy povolování záměrů. Před umísťováním staveb je třeba vždy počítat s potřebou podrobného vyhodnocení konkrétního území, které může velmi dobře posloužit úvaze o pravděpodobné „průchodnosti“ záměrů v daném území. Následně vše závisí na posouzení každého konkrétního záměru a splnění všech zákonných podmínek pro umístění stavby.

Zdroje:

– Metodický návod: Věstníku MŽP 9/2018: https://www.mzp.cz/cz/vestnik_mzp_2018.

– Mapová kompozice: Národní geoportál INSPIRE: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?wmc=http%3A//geoportal.gov.cz/php/wmc/data/5be06e64-2a68-4b90-9987-6ff9c0a80137.wmc&wmcaction=overwrite.

– Další využitelné servery: http://webgis.nature.cz/mapomat; http://drusop.nature.cz; http://mzp.cz/cz/migracni_koridory_ptaku_savcu_cr; https://geoportal.npu.czhttps://geoportal.vumop.cz;

Red (ve spolupráci s Terezou Kubištovou, sekce ochrany přírody a krajiny MŽP ČR)

Obrázky:

Větrné elektrárny u nás většinou mají vliv také na krajinu (Svatý Hostýn). Foto archiv/mapio.net

Zobrazení členění ČR na území pro výstavbu VTE nevhodných (červená zóna), spíše nevhodných (žlutá zóna) a obecně vhodných (zelená zóna). Zdroj: MŽP

 

Komentáře ke článku 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *