Bioplynové stanice jsou efektivní i bez dotace

Podle posledních zpráv ministr zemědělství Petr Bendl povolil další administraci žádostí o dotaci na stavbu bioplynových stanic z 13. kola dotačního programu rozvoje venkova. V dalším kole v roce 20120 ale na BPS s velkou pravděpodobností již peníze nezbydou Investoři si tak budou muset vyhodnotit, zda se vyplatí stavět i bez investiční dotace.

Naši zástupci v Bruselu chtějí  vyjednat lepší podmínky pro české zemědělství, o další podpoře se jedná i na úrovni státu. Současně se ale naši zemědělci musí připravit na to, že dotací bude v příštích letech stále měně a v některých oblastech žádné. Dodavatelé technologií ale říkají, že bioplynky mohou být efektivní i bez dotace a dokazují to na příkladech z praxe.

 

Jak využít teplo

O dalším rozvoji výroby bioplynu se hovořilo například i na semináři, který nedávno uspořádala společnost Farmtec, a. s.,  jeden z významných dodavatelů BPS nejen v České republice.

V parlamentu je nyní projednáván návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, probíhá diskuze o státní energetické koncepci. Ve hře je i návrh na dotační podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů, tedy i z bioplynu. Jak to nakonec dopadne ukáže legislativní proces, ale je zřejmé, že jednou z podmínek efektivity bioplynových stanic, ať již s dotací či bez ní, bude využití tepla z kogenerační jednotky. Toho jsou si vědomi i ve firmě Farmtec a samozřejmou součástí nových projektů BPS je i výstavba zařízení, které to umožní.

Poměrně běžné je již vytápění prostorů stanice a objektů v nejbližším okolí. Kde je to technicky možné a existuje dohoda s dalšími subjekty, je teplo využito i k vytápění obytných či jiných objektů v blízké obci. Teplo lze využít i k sušení produkce a při výrobě pelet ze zemědělské biomasy.

Novou možností, i když technicky známou, je připojení turbíny ORC. Ta je schopna určitou část tepla z kogenerační jednotky dále přeměnit na elektřinu. Investice do ORC je sice vyšší, ale provoz je ekologicky čistý a prakticky bez nákladů.

Bohužel, elektřina z ORC zatím není podporována dotovanou výkupní cenou. Naštěstí jinak je tomu u elektřiny z kogenerační jednoty: Podle informace Bohuslava Němečka z ERÚ budou dotované výkupní ceny a zelné bonusy i v roce 2012 s největší pravděpodobností ve stejné výši, jako ty letošní.

 

Efektivita provozu

Podmínkou realizace BPS je bankovní úvěr na výstavby. Na semináři firmy Farmtec proto vystoupili i zástupci tří finančních ústavů, které mají významný podíl na financování výstavby bioplynových stanic: České spořitelny, Komerční banky a GE Money Bank. Informovali přítomné o podmínkách investičních úvěrů na BPS v příštím roce.

Obecné úvěrové podmínky se od minulých let příliš lišit nebudou, ale je vidět snaha umožnit podnikům výstavbu i bez použití státní dotace. Bankéři správně argumentovali tím, že bioplynová stanice má v zemědělském podniku několik důležitých funkcí: Diverzifikuje a stabilizuje příjmy, do značné míry řeší problém s tzv. odpadnímu surovinami (přebytky chlévské mrvy, nevyužitá travní hmota a další) a teplo z kogenerační jednotky může snížit spotřebu externích energií. Pro naplnění těchto funkce je však třeba dodržet hlavní pravidlo rentability: Provoz BPS musí být ziskový, nikoliv dotovaný z jiných činností.

Význam efektivity na závěr semináře zdůraznil i Pavel Zárybnický z pořádající společnosti. V prezentaci ukázal, že o návratnosti investice do bioplynové stanice v současné době ani tak nerozhodují vnější podmínky (včetně dotací), jako spíše správné řízení provozu. A připomenul i zatím málo využívané synergické efekty využití tepla. Dosoušení produkce, jež umožní její delší skladování a zhodnocení, vytápění skleníků a výrobu pelety z biomasy.

 

Projekt bez dotace

Stavět bioplynovou stanici i bez dotace se již v roce 2007 rozhodli v Zemědělské akciové společnosti Lípa na Vysočině. Generálním dodavatelem byla společnost EnviTec Biogas Central Europe, s. r. o. V srpnu 2008 byla bioplynová stanice o výkonu 526 kW uvedena do provozu.

Společnost má velkou výměru trvalých travních porostl a je zaměřena na produkci mléčného skotu. Technologie BPS tak byla zcela přizpůsobena většího objemu využití travní senáže s doplňkem slamnatého hnoje skotu a kukuřičné siláže. Pro výrobu bioplynu a následně elektrické energie tak může zemědělská společnost využít kolem 7,5 tisíců tun travní senáže ročně. Koncept byl rozšířen o využití odpadního tepla z kogenerační jednotky pro vytápění školy a školky.

Po třech letech provozu lze konstatovat, že projekt je úspěšný: Bioplynka vyrábí elektřinu a teplo, je prováděna potřebná údržba technologie a zajištěn biologický servis. Bankovní úvěr je bez problémů splácen – a ještě zbývá na další investice.

 

Optimalizace vstupů

Co vede k úspěšnému projektu BPS i bez dotace? „Faktorů je více a každý má svůj význam“ zmiňuje Stanislav Krchňavý, ředitel firmy EnviTec Biogas Central Europe. Jedním ze základních faktorů je kvalita a optimalizace vstupních surovin je. Například projekt BPS ve Vysokých Studnicích u Jihlavy je založen z velké části na travní senáži. Senáž ale musí být dobře připravena, uskladněna a dávkována. Kvalitní vstupní substrát je základem úspěchu každého projektu.

Další z důležitých faktorů je správná úvaha při výběru vhodné technologie bioplynové stanice. Jako v každém oboru i u bioplynu platí pravidlo, že kvalita odráží cenu. Zkušenosti z mnoha realizací ukazují, jak ponížení ceny díla vedlo k zásahům do technologického konceptu, což sice vyvolává prvotní efekt sympatické ceny díla, ale druhotný efekt se projevuje později – během provozu, což může vyvolat dodatečné investice či náklady obrovského rozsahu. Použití moderní  technologie umožňující maximální výrobu bioplynu z dostupných vstupních surovin je základem úspěšného provozování projektu po dobu min. 15 let.

 

Úprava předem

Firma EnviTec Biogas nevsadila na technologie, skládající se z několika sériově propojených fermentorů, dofermentorů a příp. dalších fermentorů, kde je nutné zajistit intenzivní míchání. To zvyšuje vlastní spotřebu el. energie, náklady na servis atd. Filozofie firmy je odlišná: Jejich zkušenosti z více jak 500 realizovaných projektů ukazují, že úprava vstupních surovin před dávkováním do fermentoru je efektivnější.  Substráty jsou homogenizovány, dezintegrovány, vše se děje v technické budově a tudíž není problém s dávkováním v zimním období.

Od roku 2010 mají k dispozici technologii vysokootáčkového dezintegrátoru „Dissolver“. Tato pomocí vysokootáčkového rotačního hvězdicového nože dokáže směs vstupních surovin v krátkém čase homogenizovat a zajistit výstup ve formě jemné kaše. Provozní výsledky u 48 realizací této technologie dokazují úsporu množství vstupních surovin ve výši až 10 %. To vše díky (před)úpravě surovin a řízenému dávkování díky zařízení „feed control“.

 

Nabídka partnerství

Financování je základ, ale jak ho zajistit a jak optimalizovat? Opět je třeba se opřít o zkušenosti s obdobnými projekty. Kvalitní dodavatel dokáže vhodnou kalkulací projektu nasimulovat několik variant či modelů financování. Vždy je dobré ve svých úvahách brát kalkulaci se záměrně poníženými hodnotami, tak aby projekt nebyl perfektní jen na papíře, ale především v praxi.

Často se ale stává, že právě financování je důvod, který nakonec rozhodne o realizaci či ukončení daného záměru. Požadavkem většiny finančních ústavů je totiž zajištění určitého podílu vlastních zdrojů. Společnost EnviTec Biogas v případě, že například zemědělský podnik nemá k dispozici dostatečné množství vlastních prostředků, nabízí partnerství s jiným investorem, který je schopen bankovní ekvitu zajistit a zemědělce přizvat jako partnera do společného podniku. Spolupráce samozřejmě musí být výhodná pro obě strany.

Společnost EnviTec Biogas má ve svém portfoliu několik investorů a finančních skupin, kteří jsou ochotni do partnerských projektů vstupovat. V Německu je touto či podobnou formou zajištěno asi 30 procent všech realizací této firmy.

 

Jiří Trnavský

Celý článek je uveřejněn v čísle 6/11 časopisu Energie 21

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *